Kategorie
Bez kategorii

Licytacja nieruchomości – działka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Ewelina Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli mającego siedzibę przy ul. Popiełuszki 16 w sali nr 9, odbędzie się
pierwsza licytacja

nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 1894, 1902, 2056 o pow. 2,770 ha, położonej: 37-455 Radomyśl nad Sanem, Chwałowice, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/00042897/0 stanowiącej własność dłużnika.

Suma oszacowania wynosi 58 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 890,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 852,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 15 1600 1462 1821 7222 5000 0004
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis
z rejestru gruntów z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli mieszczącym się pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 16.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Kategorie
Bez kategorii

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

zegarki repliki